نرم افزار جامع خرید و فروش محصول ذرت

نرم افزار خرید و فروش محصول ذرت

zorat

مشتریان:

– سازمان تعاون روستایی شهرستان دزفول

– سازمان تعاون روستایی شهرستان اندیمشک

– شرکت بوجاری و ذرت خشک کنی فدک

– شرکت بوجاری و ذرت خشک کنی موسایی

– شرکت بوجاری و ذرت خشک کنی چکن