نرم افزار جامع خرید و فروش محصول کلزا

نرم افزار خرید و فروش  محصول کلزا:

kolza

 

مشتریان:

– سازمان تعاون روستایی شهرستان دزفول

– سازمان تعاون روستایی شهرستان اندیمشک