نرم افزار جامع پایانه های باربری

نرم افزار جامع پایانه های باربری

ویژگی ها:

– مدیریت تمامی محموله های باری

– مدیریت رانندگان و پرسنل

– گزارش گیری از وضعیت محموله های باری، رانندگان، وضعیت ورود و خروج و …

– حسابرسی و اموال داری