برنامه حضور در دانشگاه

ترم بهمن 96-95 :

روز
۷:۳۰ تا ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
دو شنبه
 
 
شبکه های کامپیوتری
 
مشخصه 1343
کلاس ۶۳۵
 طراحی شی گرای سیستم ها
مشخصه 1059
کلاس 725
ساعت ۱۴ تا ۱۷
سه شنبه
 شبیه سازی کامپیوتر
(تئوری)
مشخصه۱۰۲۲
مرکز کامپیوتر کلاس B
شبیه سازی کامپیوتر
(کارگاه الف)
مشخصه 1022
مرکز کامپیوتر کلاس B
شبیه سازی کامپیوتر
(کارگاه ب)
مشخصه 1022
مرکز کامپیوتر کلاس B
 شبیه سازی کامپیوتری
مشخصه 1000
کلاس 627
ساعت ۱۴ تا ۱۷
چهار شنبه
طراحی صفحات وب
(تئوری)
مشخصه 1023
کلاس 718
طراحی صفحات وب
(کارگاه- الف)
مشخصه 1023
مرکز کامپیوتر کلاس A
طراحی صفحات وب
(کارگاه-ب)
مشخصه 1023
مرکز کامپیوتر کلاس A
مباحث ویژه
 (تئوری)
مشخصه 1027
مرکز کامپیوتر کلاس B
مباحث ویژه
 (کارگاه)
مشخصه 1027
مرکز کامپیوتر کلاس B
پنجشنبه
 
سیستم های روی تراشه 
 (کارشناسی ارشد۲۳۶۲)
 کلاس 719
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۰۰