درس شبیه سازی کامپیوتری

شبیه سازی کامپیوتری

به روند مدل سازی یک سیستم، دستگاه، فرایند و یا یک پدیده گفته می شود. به عبارت دیگر با استفاده از شبیه سازی، تغییرات یک سیستم را بر اساس برخی از مدل ها بررسی و تجزیه و تحلیل می کنیم. با توجه به بار محاسباتی بالا و پیچیدگی محاسبات، از کامپیوتر به عنوان ابزار اصلی پردازش مورد استفاده قرار می گیرد که در این درس تحت عنوان شبیه سازی کامپیوتری از آن یاد خواهیم کرد.

در ادامه می توانید اسلایدهای مربوط به این درس را دانلود نمایید:

۰۱-The Computer Simulation

۰۲-The Computer Simulation

۰۳-The Computer Simulation

۰۴-The Computer Simulation